Asher’s line

30 Asher's family: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and their sister Serah.