Genesis 10:16

16 the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,