4 Javan's sons: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.