Genesis 10:7

7 Cush's sons: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. Raamah's sons: Sheba and Dedan.