Genesis 6:10

10 Noah had three sons: Shem, Ham, and Japheth.