19 Kiriathaim, Sibmah, the Zereth-shahar highlands,