Luke 6:15

15 Matthew; Thomas; James the son of Alphaeus; Simon, who was called a zealot;