43 Hebron's family: Korah, Tappuah, Rekem, and Shema.