Genesis 10:4

4 Javan's sons: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.