Joshua 13:19

19 Kiriathaim, Sibmah, the Zereth-shahar highlands,