37 The Reubenites built Heshbon, Elealeh, Kiriathaim,