Deuteronomy 2:2

Deuteronomy 2:2

And the Lord spake unto me
While about Mount Seir:

saying;
as follows.