1 Chronicles 1:32

32 The sons born to Keturah, Abraham's concubine: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan's sons: Sheba and Dedan.