1 Chronicles 1:7

7 Javan's sons: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.a