43 Hebron's sons: Korah, Tappuah, Rekem, and Shema.