1 Chronicles 7:10

10 Jediael's son: Bilhan. Bilhan's sons: Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tarshish, and Ahishahar.