31 Harim's descendants: Eliezer, Isshijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon,