4 And Javan's sons: Elishah, Tarshish, Kittim, and Dodanim.a