3 Jokshan fathered Sheba and Dedan. Dedan's sons were the Asshurim, Letushim, and Leummim.