18 Andrew; Philip and Bartholomew; Matthew and Thomas; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; Simon the Zealot,a