12 Tāmen dé le qǐshì , zhīdào tāmen suǒ chuán jiǎng de yīqiè shì ( chuán jiǎng yuánwén zuò fúshì ) , bú shì wèi zìjǐ , nǎi shì wèi nǐmen . nà kào zhe cóng tiān shang chāi lái de Shènglíng , chuán fúyin gĕi nǐmen de rén , xiànzaì jiāng zhèxie shì bào gĕi nǐmen . tiānshǐ yĕ yuànyì xiángxì chákàn zhèxie shì .