1 Jīdū jì zaì ròushēn shòu kǔ , nǐmen yĕ dāng jiāng zhèyàng de xīnzhì zuòwéi bīngqì . yīnwei zaì ròushēn shòu guo kǔ de , jiù yǐjing yǔ zuì duàn jué le .