17 Yīnwei shíhou dào le , shĕnpàn yào cóng shén de jiā qǐ shǒu . ruò shì xiān cóng wǒmen qǐ shǒu , nà bú xìn cóng shén fúyin de rén , jiāng yǒu hédĕng de jiéjú ne .