5 Nǐmen nián yòu de , yĕ yào shùnfú nián zhǎng de . jiù shì nǐmen zhòngrén , yĕ dōu yào yǐ qiābēi shùyào , bǐcǐ shùnfú . yīnwei shén zǔdǎng jiāoào de rén , cì ēn gĕi qiābēi de rén .