14 Shǐ tāmen yīn zuò kǔ gōng juéde méng kǔ , wúlùn shì hé ní , shì zuò zhuān , shì zuò tiánjiān gèyàng de gōng , zaì yīqiè de gōng shàng dōu yán yán dì daì tāmen .