Chūāijíjì 1:19

19 Shōushēngpó duì fǎlǎo shuō , yīnwei Xībólái fùrén yǔ Āijí fùrén bù tóng , Xībólái fùrén bĕn shì jiànzhuàng de ( yuánwén zuò huópo de ) , shōushēngpó hái méiyǒu dào , tāmen yǐjing shēngchǎn le .