Chūāijíjì 11:1

1 Yēhéhuá duì Móxī shuō , wǒ zaì shǐ yíyàng de zāiyāng líndào fǎlǎo hé Āijí , ránhòu tā bì róng nǐmen líkāi zhè dì . tā róng nǐmen qù de shíhou , zǒng yào cuībī nǐmen dōu cóng zhè dì chū qù .