Chūāijíjì 12:12

12 Yīnwei nà yè wǒ yào xún xíng Āijí dì , bǎ Āijí dì yīqiè tóushēng de , wúlùn shì rén shì shēngchù , dōu jī shā le , yòu yào baìhuaì Āijí yīqiè de shén . wǒ shì Yēhéhuá .