Chūāijíjì 12:13

13 Zhè xuè yào zaì nǐmen suǒ zhù de fángwū shàng zuò jìhào , wǒ yī jiàn zhè xuè , jiù yuèguò nǐmen qù . wǒ jī shā Āijí dì tóushēng de shíhou , zāiyāng bì bú líndào nǐmen shēnshang miè nǐmen .