15 Nǐmen yào chī wú jiào bǐng qī rì . tóu yī rì yào bǎ jiào cóng nǐmen gè jiā zhōng chú qù , yīnwei cóng tóu yī rì qǐ , dào dì qī rì wéizhǐ , fán chī yǒu jiào zhī bǐng de , bì cóng Yǐsèliè zhōng jiǎnchú .