Chūāijíjì 12:19

19 Zaì nǐmen gè jiā zhōng , qī rì zhī neì bùkĕ yǒu jiào , yīnwei fán chī yǒu jiào zhī wù de , wúlùn shì jìjū de , shì bĕn dì de , bì cóng Yǐsèliè de huì zhōng jiǎnchú .