Chūāijíjì 13:21

21 Rì jiàn , Yēhéhuá zaì yún zhù zhōng lǐng tāmende lù , yè jiàn , zaì huǒ zhù zhōng guāng zhào tāmen , shǐ tāmen rì yè dōu kĕyǐ xíng zǒu .