Chūāijíjì 13:3

3 Móxī duì bǎixìng shuō , nǐmen yào jìniàn cóng Āijí wéi nú zhī jiā chūlai de zhè rì , yīnwei Yēhéhuá yòng dà néng de shǒu jiàng nǐmen cóng zhè dìfang lǐng chūlai . yǒu jiào de bǐng dōu bùkĕ chī .