Chūāijíjì 14:13

13 Móxī duì bǎixìng shuō , búyào jùpà , zhǐguǎn zhàn zhù , kàn Yēhéhuá jīntiān xiàng nǐmen suǒ yào shīxíng de jiùēn . yīnwei , nǐmen jīntiān suǒ kànjian de Āijí rén bì yǒngyuǎn bù zaì kànjian le .