Chūāijíjì 14:19

19 Zaì Yǐsèliè yíng qián xíng zǒu shén de shǐzhĕ , zhuǎn dào tāmen hòubiān qù , yún zhù yĕ cóng tāmen qiánbiān zhuǎn dào tāmen hòubiān lì zhù .