Chūāijíjì 14:30

30 Dàng rì , Yēhéhuá zhèyàng zhĕngjiù Yǐsèliè rén tuōlí Āijí rén de shǒu , Yǐsèliè rén kànjian Āijí rén de sǐ shī dōu zaì hǎi bian le .