Chūāijíjì 15:9

9 Chóudí shuō , wǒ yào zhuīgǎn , wǒ yào zhuī shàng , wǒ yào fèn lǔ wù , wǒ yào zaì tāmen shēnshang chèng wǒde xīnyuàn . wǒ yào bá chū dāo lái , qīn shǒu shā miè tāmen .