Chūāijíjì 17:5

5 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ shǒu lǐ ná zhe nǐ xiānqián jī dá hé shuǐ de zhàng , daìlǐng Yǐsèliè de jǐ gè zhǎnglǎo , cóng bǎixìng miànqián zǒu guò qù .