Chūāijíjì 18:16

16 Tāmen yǒu shì de shíhou jiù dào wǒ zhèlǐ lái , wǒ biàn zaì liǎng zào zhī jiàn shīxíng shĕnpàn , wǒ yòu jiào tāmen zhīdào shén de lǜLìhé fǎdù .