Chūāijíjì 19:4

4 Wǒ xiàng Āijí rén suǒ xíng de shì , nǐmen dōu kànjian le , qiĕ kànjian wǒ rú yīng jiàng nǐmen beì zaì chìbǎng shàng , daì lái guī wǒ .