Chūāijíjì 19:5

5 Rújīn nǐmen ruò shízaì tīng cóng wǒde huà , zūnshǒu wǒde yuē , jiù yào zaì wàn mín zhōng zuò shǔ wǒde zǐmín , yīnwei quán dì dōu shì wǒde .