Chūāijíjì 2:3

3 Hòulái bùnéng zaì cáng , jiù qǔ le yī gè púcǎo xiāng , mā shàng shí qī hé shí yóu , jiāng háizi fàng zaì lǐtou , bǎ xiāngzi gē zaì hé bian de lú dí zhōng .