Chūāijíjì 20:20

20 Móxī duì bǎixìng shuō , búyào jùpà , yīnwei shén jiànglín shì yào shìyàn nǐmen , jiào nǐmen shícháng jìngwèi tā , bù zhì fàn zuì .