Chūāijíjì 26:1

1 Nǐ yào yòng shí fú mànzǐ zuò zhàngmù . zhèxie mànzǐ yào yòng niǎn de xì má hé án sè , zǐse , zhūhóngsē xiàn zhìzào , bìng yòng qiǎo jiàng de shǒngōng xiù shàng Jīlùbǎi .