Chūāijíjì 26:4

4 Zaì zhè xiānglián de mànzǐ mò fú bian shàng yào zuò lán sè de niǔ kòu , zaì nà xiānglián de mànzǐ mò fú bian shàng yĕ yào zhàoyàng zuò .