Chūāijíjì 26:5

5 Yào zaì zhè xiānglián de mànzǐ shàng zuò wǔ shí gè niǔ kòu , zaì nà xiānglián de mànzǐ shàng yĕ zuò wǔ shí gè niǔ kòu , dōu yào liǎng liǎng xiāngduì .