Chūāijíjì 28:38

38 Zhè pái bì zaì Yàlún de é shàng , Yàlún yào dāndāng gānfàn shèngwù tiaólì de zuìniè , zhè shèngwù shì Yǐsèliè rén zaì yīqiè de shèng lǐwù shàng suǒ fēnbié wéi shèng de . zhè pái yào cháng zaì tāde é shàng , shǐ tāmen kĕyǐ zaì Yēhéhuá miànqián mĕng yuènà .