Chūāijíjì 28:43

43 Yàlún hé tā érzi jìnrù huì mù , huò jiù jìn tán , zaì shèng suǒ gòngzhí de shíhou bì chuān shàng , miǎndé dān zuì ér sǐ . zhè yào wéi Yàlún hé tāde hòuyì zuò yǒngyuǎn de dénglì .