41 Nà yī zhǐ yánggāo yào zaì huánghūn de shíhou xiànshang , zhào zhe zǎochen de sù jì hé diàn jì de lǐ bànlǐ , zuòwéi xiàn gĕi Yēhéhuá xīnxiāng de huǒ jì .