3 Yào yòng jīng jīn bǎ tán de shàngmian yǔ tán de sìwéi , bìng tán de sì jiǎo , bāoguǒ , yòu yào zaì tán de sìwéi xiāng shàng jīn yá bian .